صفحه 1
استاندارد

نگاه سکوت…..

 

تو بگو

باز بـِکِش نعره که اشتاد بزن

کوس ِ رَحیل است هنوز

وقت مهتاب – جلیل – است هنوز

تو سخن ران

که دگر تاب بیان از دل اشتاد برفت

تو بخوان پرده ی آخر

تو بگو وای چه کس از ته شب می آید

منتظر باز منم ادامه مطلب ←